Soccer Golf Masters 2009

 

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

De algemene voorwaarden van HvR Golf Management en/of de handelsnaam Golf Business Competitie en/of Soccer Golf Masters en/of B-Factor, gevestigd te Eemnes gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 32122790.

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden, en in een overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan onder:
1.1 Opdrachtgever: de (rechts)persoon die aan Opdrachtnemer een opdracht heeft verstrekt tot advisering over, organisatie of uitvoering van een evenement.
1.2 Opdrachtnemer: de wederpartij van Opdrachtgever, i.e. HvR Golf Management, met de overige handelsnamen Golf Business Competitie, Soccer Golf Masters en B-Factor, gebruiker van de onderhavige algemene voorwaarden.
1.3 Overeenkomst: een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot advisering over, organisatie en uitvoering van een evenement, alsmede de schriftelijke
overeenkomsten aanvullingen en/of wijzigingen alsook alle (rechts)handelingen ter voorbereiding van die overeenkomst.
1.4 Productiedatum: de (eerste) dag waarop de door Opdrachtnemer krachtens de overeenkomst bestelde, gehuurde of gekochte goederen feitelijk worden geleverd en/of diensten worden fgenomen.
1.5 Locatie/Tijd: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen plaats en tijd waarop (een gedeelte van) de tussen hen overeengekomen goederen en/of diensten worden
geleverd respectievelijk uitgevoerd.
1.6 Schriftelijk: het ter hand stellen, verzenden per gewone post, per aangetekend schrijven, per telefax of e-mailbericht verzenden van mededelingen, zulks voor rekening en risico van de
verzender.
1.7 Honorarium: het door Opdrachtnemer voor het desbetreffende onderdeel van een door Opdrachtnemer te organiseren of uit te voeren evenement, in rekening te brengen financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins), de een en ander exclusief door de leverancier van Opdrachtnemer in rekening gebrachte bedragen en/of andere vorderingen van derden, met inbegrip van belastingen en premieheffing, indien van toepassing.
1.8 Projectsom: de all in prijs voor (het desbetreffende onderdeel van) een door Opdrachtnemer te organiseren of uit te voeren evenement waarop deze term betrekking heeft, met
inbegrip van belastingen (uitgezonderd omzetbelasting), premieheffing, indien van toepassing.
1.9 Artiest: iedere Artiest (in de meest ruime zin), spreker of musicus, alleen of in groepsverband, die zich jegens Opdrachtnemer tot het geven van een optreden heeft verbonden.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de voorwaarden
2.0 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: elke door Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever uitgebrachte aanbieding, uitgevoerde opdracht(en) en op elke door Opdrachtnemer met Opdrachtgever gesloten overeenkomst De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op te verrichten en/of verrichtte (rechts)handelingen, waaronder overeenkomsten die Opdrachtnemer ter zake met derden sluit.
2.1 Afwijkende bedingen van Opdrachtgever en/of derden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Opdrachtnemer schriftelijk zijn
aanvaard.
2.2 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd bepalingen uit de voorwaarden van derden, met wie zij ter uitvoering van de gegeven overeenkomst leveringsafspraken heeft gesloten, van toepassing te verklaren op de overeenkomst met de opdrachtgever.
2.3 Indien een bepaling van de onderhavige voorwaarden (en nog overeen te komen vereenkomsten) nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van de onderhavige voorwaarden (en nog te sluiten overeenkomsten). In de onderhavige voorwaarden (en nog te sluiten overeenkomsten) zal in dat geval voor de nietige
respectievelijk vernietigde bepaling een bepaling in de plaats treden die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.
2.4 In geval van een tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de bepalingen in de overeenkomst prevaleren de bepalingen in de overeenkomst. De toepasselijkheid van door de
Opdrachtgever te hanteren algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien Opdrachtnemer met twee of meer (rechts)personen een overeenkomst sluit, is ieder dezer (rechts) personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verbintenissen die voor
hen uit die overeenkomst jegens Opdrachtnemer voortvloeien.
2.6 Opdrachtnemer zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen.


Artikel 3 Offerte, bestelling, opdracht en verzekering
3.1 Voor een eerste oriënterend gesprek met een potentiële opdrachtgever zal opdrachtnemer geen honorarium in rekening brengen.
3.2 Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van Opdrachtnemer, zowel afzonderlijk als in prijslijsten, mondeling, schriftelijk, telefonisch, per telefax, per e-mail of op
andere wijze gedaan, zijn geheel vrijblijvend en kunnen derhalve door Opdrachtnemer worden herroepen.
3.3 Alle bij een aanbieding e.d. verstrekte informatie en/of specificaties, gelden steeds bij benadering en zijn voor Opdrachtnemer slechts bindend, indien dit in de aanbieding
uitdrukkelijk en schriftelijk is bevestigd.
3.4 Opdrachtgever kan een aanbieding van Opdrachtnemer telefonisch en/of schriftelijk aanvaarden. Na genoemde aanvaarding zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk
aanvangen met de uitvoering van zijn verplichtingen uit de overeenkomst
3.5 Opdrachtnemer kan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, de prestaties voortvloeiend uit de opdracht/overeenkomst als vervallen beschouwen, indien
a. de opdrachtgever niet per omgaande doch uiterlijk binnen 2 uur na een telefonische verstrekte opdracht, deze schriftelijk aan opdrachtnemer heeft bevestigd. Deze vorm van bevestiging is van toepassing op opdrachten waarvan onmiddellijke uitvoering geboden is en waaraan geen uitgebreide onderhandelingen en/of offertefase aan vooraf zijn/is gegaan;
b. de opdrachtgever niet binnen 48 uur na ontvangst van de
schriftelijke opdrachtbevestiging deze voor akkoord ondertekend aan Opdrachtnemer heeft geretourneerd. Deze vorm van opdrachtbevestiging is van toepassing op
opdrachten voor het organiseren van (media) evenementen waarvan de uitvoering nagenoeg volledig door opdrachtnemer geschiedt en waaraan in de regel een
offertefase vooraf gaat
c. Voor de HvR Golfmanagement dient deze binnen 5 dagen na dagtekening van de
opdrachtbevestiging geretourneerd te zijn. Indien de opdracht(en) door Opdrachtnemer vervallen wordt verklaard, is deze niet tot enige schadevergoeding gehouden.
3.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de door haar, al dan niet op verzoek van de potentiële Opdrachtgever uitgebrachte aanbieding vormvrij te herroepen voordat deze door
de genoemde opdrachtgever is aanvaard.
3.7 De in een aanbieding, e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 Levering
4.1 Indien ten behoeve van de organisatie van een evenement zaken, waaronder hulpmiddelen, worden gebruikt, dan wel op verzoek van de opdrachtgever door de opdrachtnemer zijn
geproduceerd, worden deze afgeleverd op de overeengekomen plaats tegen de overeengekomen koopprijs, te verhogen met de kosten van vervoer, verzekering, takel- en hijswerk, inhuur van
tijdelijke voorzieningen e.d.
4.2 Het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de hiervoor sub 4.1. genoemde zaken gaat over op Opdrachtgever zodra deze bij hem zijn afgeleverd. Indien ten behoeve van de aflevering, al dan niet op verzoek of instructie van Opdrachtgever, gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, gaat het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de goederen echter reeds over op Opdrachtgever op het moment van afgifte van de goederen aan de vervoerder.
4.3 Opdrachtnemer zal de goederen verpakken volgens de bij haar geldende gebruikelijke maatstaven. Indien Opdrachtgever een bijzondere wijze van verpakking of verzending verlangt,
waaronder aangetekend verzenden, zullen de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening zijn. Opdrachtgever zal met verpakkingen die vrijkomen bij de door Opdrachtnemer geleverde
goederen, handelen op een wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende overheidsvoorschriften. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken wegens niet naleving van dergelijke voorschriften.

Artikel 5 Verantwoordelijkheid Opdrachtgever
5.1 Opdrachtgever garandeert dat hij in alle gevallen in voldoende mate is verzekerd tegen iedere schade, waaronder mede begrepen maar daartoe niet beperkt, directe schade en indirecte schade, welke als gevolg van door haar, alsmede van door haar ingehuurde derden, verrichte rechtshandelingen en/of feitelijke handelingen en/of nalaten in de uitvoering van de
overeenkomst is ontstaan.
5.2 Tenzij anders overeengekomen, zal Opdrachtgever voor eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid van artiesten, medewerkers en bezoekers van een krachtens een
overeenkomst georganiseerd of uitgevoerd evenement te waarborgen. Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is Opdrachtnemer niettemin gerechtigd om aanvullende eisen ter zake te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden (zoals bijvoorbeeld toegenomen populariteit van een artiest) daartoe nopen.
5.3 Indien Opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt of heeft genomen om een veilige uitvoering van een evenement te garanderen, is Opdrachtnemer gerechtigd het evenement geheel
of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, of tussentijds de uitvoering daarvan te laten beëindigen, zonder dat Opdrachtgever enig aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met Opdrachtnemer overeengekomen prijs.
5.4 De opgave door Opdrachtgever van (de juistheid van) afmetingen, hoeveelheden, namen en aantallen van bezoekers en/of andere informatie en specificaties samenhangend met de
uitvoering van de overeenkomst, waarvan de opdrachtgever weet of kan weten dat deze van belang zijn voor de opdrachtnemer in het kader van de organisatie van het evenement, komt voor risico van Opdrachtgever.
5.5 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden of vergunningen die benodigd zijn voor uitvoering van een overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.6 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen n nalaten van bezoekers van een krachtens een overeenkomst door Opdrachtnemer georganiseerd of uitgevoerd evenement.
5.7 Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor en zal Opdrachtnemer in en buiten rechte vrijwaren van, alle schadeclaims van bij de productie betrokken derden als gevolg van
de annulering van de opdracht.

Artikel 6 Verantwoordelijkheid Opdrachtnemer
6.1 Onverminderd de dwingend wettelijke bepalingen ter zake de productenaansprakelijkheid is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enig gebrek van/in een bij de uitvoering van
een evenement gebruikte zaak.
6.2 Een op Opdrachtnemer rustende verplichting tot vergoeding van schade, uit welke bron die ook is ontstaan, zal nimmer het totaalbedrag te boven gaan dat Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen als prijs voor de uitvoering van de tussen hen gesloten overeenkomst waarmee de schade het meest verband houdt. Daarnaast zal de verplichting tot vergoeding van schade steeds beperkt zijn tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in het desbetreffende geval aanspraak geeft.
6.3 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte en/of immateriële schade. Aansprakelijkheid voor deze schade is uitgesloten.
6.4 De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging directe schade van zaken is beperkt tot de hoogte van het honorarium van Opdrachtnemer dan wel het redelijkerwijs te verwachten honorarium van Opdrachtnemer.
6.5 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen iedere aanspraak op schadevergoeding van bij de voorbereiding en/of uitvoering betrokken derden, voor zover deze is veroorzaakt door
Opdrachtgever en/of gasten van de opdrachtgever.
6.6 De levering door derden van goederen en/of diensten bij de uitvoering van de overeenkomst is aan geen andere garantie onderworpen dan die welke Opdrachtnemer van de betreffende
derden heeft bedongen.

Artikel 7 Reclames
7.1 Alle reclames dienen, op straffe van verval van rechten, per aangetekende brief te geschieden.
a. binnen 2 weken na aflevering der goederen en/of diensten ten behoeve van de voor Opdrachtgever georganiseerde activiteiten,
b. binnen 2 weken na advisering over, organisatie van, of
na de totstandkoming van de schriftelijke overeenkomsten (inclusief aanvullingen en/of wijzigingen, alsook alle (rechts)handelingen ter voorbereiding van die overeenkomst) ten behoeve van de voor Opdrachtgever georganiseerde activiteiten,
c. binnen 2 weken nadat het gebrek met betrekking tot de voor Opdrachtgever georganiseerde activiteiten en/of geleverde goederen en/of diensten redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, Indien de overeenkomst een looptijd heeft van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor één jaar.
7.2 Een rechtsvordering van opdrachtgever tot vergoeding van schade vervalt in ieder geval door verloop van achttien maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.
7.3 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen een maand na de factuurdatum, op straffe van verval van rechten.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsstelling
8.1 Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom voor van alle door hem geleverde zaken tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle geleverde of nog te leveren zaken,
8.2 Eerst na volledige betaling van alle vorderingen als bedoeld in het vorige lid, vindt de eigendomsoverdracht van de zaken plaats.
8.3 Opdrachtnemer blijft te allen tijde eigenaar van het concept c.q. ontwerp van een aanbieding, en van de eventueel daarop volgende uitvoering van het op het concept/ontwerp gebaseerde evenement, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder toestemming van de opdrachtnemer het creatieve ontwerp van het evenement in al of niet aangepaste vorm voor eigen doeleinden te gebruiken.


Artikel 9 Overmacht
9.1 Omstandigheden buiten wil en/of toedoen van Opdrachtnemer welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer of niet meer in volle omvang van Opdrachtnemer gevergd kan worden, geeft deze het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
9.2 Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld, gelden onder andere, maar niet uitsluitend: gehele of gedeeltelijke misoogst, abnormale weersomstandigheden, ziekten
en plagen in de gewassen, niet volledige en/of vertraagde levering van de toeleveranciers, verplaatsen van een evenement zoals voetbalwedstrijden waarvan Opdrachtgever de ticketing c.q.
arrangementen voor heeft verzorgd t.b.v. Opdrachtgever, oorlog en oorlogsgevaar, gehele en gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde
overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien, vorst, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, storingen in levering van energie, defecten aan machines, alles zowel in het bedrijf van
de ondernemer als bij derden van wie Opdrachtnemer de benodigde materialen, grondstoffen of halffabrikaten geheel of gedeeltelijk moet betrekken en voorts alle overige oorzaken, buiten de wil en/of toedoen van Opdrachtnemer ontstaan. Onder zodanig handelen of nalaten dient mede verstaan te worden het niet verschijnen van een artiest wegens ziekte. Met de hiervoor bedoelde overheidsorganen worden tevens bedoeld organisaties die in nationaal en internationaal verband
worden gezien als organisaties die exclusief zijn belast met de uitvoering van nationaal en internationaal bekende en toonaangevende evenementen, zoals nationale sportbonden en
erkende koepelorganisaties van brancheverenigingen.
9.4 Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn wegens overmacht aan de zijde van Opdrachtgever, is Opdrachtgever een alsdan in overleg vast te stellen redelijke vergoeding verschuldigd voor het reeds door Opdrachtnemer gepresteerde. In ieder geval dienen in dat geval de reeds door Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever gemaakte kosten integraal te worden vergoed.
9.6 Indien de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd als gevolg van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer dan wel van enige door haar gecontracteerde derden (zoals artiesten,
zaalhouders, vervoersbedrijven etc.) dan zal de AVB verzekering, voor zover van toepassing, in werking treden. Opdrachtnemer is verplicht de Opdrachtgever op de hoogte te stellen van voormelde omstandigheden, zodra zij zelf van die omstandigheden op de hoogte is.
Het voorgaande geldt ook voor calamiteiten aan de zijde van de opdrachtgever, bijvoorbeeld in geval van overlijden van een van de medewerkers of leden van de directie van de opdrachtgever.

Artikel 10 Prijs, facturering en betaling
10.1 De overeengekomen prijs is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vast in Euro’s, te verhogen met omzetbelasting en met eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd.
10.2 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, door of namens pdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden
gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
10.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van de volledige begrote projectsom te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, dan wel uiterlijk veertien dagen voor de productiedatum, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege in verzuim is zonder dat daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling vereist is. Opdrachtnemer is in dat geval gerechtigd de nakoming van zijn prestatie op te schorten totdat Opdrachtgever de betaling van de factuur heeft voldaan.
10.4 Indien de kostprijs van Opdrachtnemer wordt verhoogd als gevolg van tussentijdse tariefwijzigingen van omzetbelasting, premies sociale verzekeringen, loonbelasting of andere
overheidsheffingen, dan wel als gevolg van prijswijzigingen van derden, is Opdrachtnemer gerechtigd deze wijzigingen door te belasten aan opdrachtgever.
10.5 Indien binnen de in lid 3 genoemde termijn geen betaling heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever over de hoofdsom een rente gelijk aan de wettelijke handelsrente vermeerderd met 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een volle maand.
10.6 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Opdrachtnemer in het kader van een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtgever maakt, zullen als schade wegens die
tekortkoming door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden vergoed. De buitengerechtelijke kosten worden geacht ten minste 15% te bedragen van het door Opdrachtnemer van Opdrachtgever te vorderen bedrag.

Artikel 11 Beëindiging en ontbinding
11.1 Onverminderd de aan Opdrachtnemer verder toekomende rechten is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien:
a. Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van een of meer verplichtingen uit de overeenkomst;
b. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, (voorlopige) surséance van betaling heeft aangevraagd, op hem / haar de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke personen van kracht is geworden, zijn bedrijf heeft stilgelegd of heeft geliquideerd, er beslag wordt
gelegd op een aanzienlijk deel van zijn vermogen ofwel hij zijn bedrijf aan derden overdraagt.
In geval van ontbinding blijft het risico van al geleverde zaken bij Opdrachtgever.
De zaken staan dan ter beschikking van Opdrachtnemer en dienen door hem te worden afgehaald.

Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten
12.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, komen alle rechten ten aanzien van de intellectuele eigendom uit de overeenkomst of daaruit voortvloeiende werkzaamheden aan
Opdrachtnemer toe.
12.2 Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging, verwerking of reproductie van de door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermende objecten verklaart Opdrachtgever, dat met het publiceren van het hiervoor genoemde object, geen inbreuk op het auteursrecht of enig industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt, en vrijwaart hij
Opdrachtnemer in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere uit de erveelvoudiging, verwerking of reproductie voortvloeiende.
12.3 Zonder toestemming van Opdrachtnemer zullen geen geluid- en beeldopnamen van het in het kader van een evenement optredende Artiest worden vervaardigd.
12.4 Opdrachtgever verplicht zich het materiaal slechts te gebruiken voor het doel waarvoor het geleverd is.
12.5 Te allen tijde - daarom ook wanneer schriftelijk is overeengekomen in afwijking van het bepaalde in dit artikel, dat de auteursrechten overgaan naar Opdrachtgever - behoudt
Opdrachtnemer het recht met het geleverde product ten eigen nutte publiciteit te bedrijven.
12.6 Opdrachtgever zal zich, tenzij partijen schriftelijk anders
overeenkomen, ervan onthouden om al dan niet uitgewerkte ideeën of voorstellen van Opdrachtnemer en/of derden in verband met een levering van goederen en/of diensten door
Opdrachtnemer, buiten Opdrachtnemer om zelf uit te (laten) voeren of door uitvoering van een evenement te herhalen.
12.7 Opdrachtgever is niet gerechtigd de in dit artikel genoemde zaken te gebruiken voor commerciële en/of publicitaire doeleinden, tenzij partijen schriftelijk voorafgaand anders
overeenkomen.
12.8 Zonder de schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer zullen geen geluidsdragers, affiches, foto’s of andere artikelen, waarbij de naam of beeltenis van een in het kader van een
evenement optredende artiest wordt gebruikt, voor of tijdens of na het optreden worden verkocht.